Hương Tnh Đngnhạc: L Mạnh Try
thực hiện midi: L Mạnh Try
lời: Vương Ngọc Long