Em Đă Trở Lại Paris
 

thơ: Kim Thành
nhạc: Lê Mạnh Trùy
thực hiện midi: Lê Mạnh Trùy