Hồ Liễu Rũ

nhạc v midi: L Mạnh Try
lời: Vương Ngọc Long


i