Tnh Người Thủy Thủ

thơ:  Tn Thất Ph Sĩ
nhạc:  L Mạnh Trùy
thực hịn midi:  L Mạnh Trùy

Thơ Nguyn Bản : Tnh Người Thủy ThủTrang Nhà Tn Thất Ph Sĩ

Trang Nhạc L Mạnh Try