Thương Em 14

thơ:  Tn Thất Ph Sĩ
nhạc:  L Mạnh Trùy
thực hịn midi:  L Mạnh Trùy


Trang Nhà Kim Thành

Trang Nhà Tn Thất Ph Sĩ

Trang Nhạc L Mạnh Try