Trang 04  ( Nghe Ton Thể trang 4  )

  1. Ma Thu Vội Đến
  2. Mưa Thng Su
  3. Ngấn Lệ Thời Gian
  4. Nghe Đời Buồn Hiu
  5. Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ
  6. Nhớ Nghe Em                            Vũ Vn
  7. Nhớ Nghe Em                            Tố H
  8. Niềm Tin Ging Sinh
  9. Nợ Nhau                                 Hồng Vn
  10. Nợ Nhau                                   Xun Ph