Trang 06  ( Nghe Ton Thể trang 6  )

  1. Thương Em 14
  2. Tiếng Mưa Đm
  3. Tnh Cuối Chn My
  4. Tnh Mi Thiết Tha
  5. Tnh Như Khi Sương
  6. Tnh Viễn Xứ
  7. Tnh Yu Dng Hiến
  8. Tc Rụng
  9. Tri Tim Chị
  10. Trở Lại Zama