@

Thi-Văn

@

* Văn Thơ Nhạc Hải Đà * Đường Thi Hải Đà* Nhạc Phổ Thơ Hải Đà *

*  Kim Thành 1 *   *  Kim Thành 2 *

 * n Thất Phú Sĩ *

*  Phạm Vũ Thịnh  *

@

@